Leki

APIWAROL®

 

OPIS

12,5 mg, tabletki fumigacyjne dla pszczół miodnych

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
Amitraz 12,5 mg/tabletkę

Zastosowanie leku dla pszczół

Diagnozowanie i zwalczanie warrozy pszczół wywoływanej przez Varroa destructor.

Przeciwwskazania stosowania leku na warrozę dla pszczół

Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.
Nie odymiać pszczół przy temperaturze niższej niż +100C.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Jakie mogą nastąpić działania niepożądane stosowania preparatów dla pszczół na warrozę?

Przy niewłaściwym sposobie stosowania produktu może wystąpić zamieranie czerwia.
Odymianie może powodować wzmożoną ruchliwość pszczół.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE PREPARATU DLA PSZCZÓŁ NA WARROZĘ APIWAROL

Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej.

Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru posmarowany tłuszczem roślinnym. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasożyta.

Zalecenia dla prawidłowego podania leku dla pszczół na warrozę

Apiwarol działa wyłącznie na roztocza Varroa destructor znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół. Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwia. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem można prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwia trutowego.
Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół. Ze względu na możliwość przenikania amitrazy do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzić po usunięciu z ula zapasów miodu przeznaczonego do konsumpcji.

Okres karencji
Miód – 5 dni
Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika – 24 dni.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Działanie amitrazy na organizm ludzki nie zostało dokładnie poznane. W celu uniknięcia wdychania dymu zabiegi należy wykonywać w masce ochronnej.
W razie zaobserwowania po kontakcie z lekiem niepokojących objawów, takich jak wymioty, zaburzenia rytmu serca czy zaburzenia ze strony układu nerwowego, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Apiwarolu powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie wykonywania zabiegu.
Po zabiegu umyć ręce.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nieznane

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Podanie (spalenie w ulu) większej liczby tabletek niż zalecana może spowodować nadmierne pobudzenie pszczół.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Amitraz jest toksyczny dla ryb, należy zwrócić uwagę, aby produkt nie dostał się do zbiorników wodnych.
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania
Pojemnik z LDPE z wieczkiem, zawierający 25 tabletek, pakowany pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności
1 rok

Inne informacje o preparacie dla pszczół APIWAROL

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

2015-09-30 CPLW

BIOWAR

OPIS

500 mg, pasek do zawieszania w ulu dla pszczoły miodnej

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 pasek zawiera:

Substancja czynna:
Amitraz 500 mg

Wskazania lecznicze
Zwalczanie warrozy pszczół.

Przeciwwskazania
Brak

Działania niepożądane
Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek

niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek

kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion

Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania
Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.
Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami.

Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.

Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.

Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek.

Okres karencji
Miód – zero dni.
Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 250C, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Manipulację z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych.
Podczas aplikacji nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.
Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami.
Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
Nie dopuszczać do kontaktu produktu z żywnością.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Toksyczność amitrazu wzrasta w obecności soli miedzi, a skuteczność spada w obecności butylotlenku piperonylu. Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazem.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych.

Niezgodności farmaceutyczne:
Nieznane

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Amitraz jest toksyczny dla ryb, należy zwrócić uwagę, aby produkt nie dostał się do zbiorników ani cieków wodnych.

Okres ważności
Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 18 m-cy.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce PET/Aluminium/PE.

Inne informacje
Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

Pozwolenie: 2085/11

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy
tel/fax: 81 886 33 53

2016-06-08 CPLW

APIVAR®

Skład:

Każdy pasek 15 g zawiera substancję czynną amitrazę 500 mg

Postać farmaceutyczna:

Paski do zawieszania w ulu. Prostokątny, półprzezroczysty, jednorodny, sztywny pasek z wycięciem w kształcie litery V na jednym końcu i otworem powyżej. Paski są mocowane po dwa za pomocą wstępnie naciętej linii.

Wskazania lecznicze:

Leczenie warrozy u pszczół miodnych wywołanych przez pasożytnicze roztocze Varroa destructor wrażliwe na amitrazę.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku znanej oporności na amitrazę.

Dawkowanie i droga(i) podawania:

W ulu: Użyć dwóch pasków na ul (tzn. 1g amitrazy na ul).
1. Rozdzielić podwójny pasek.
2. Wypchnąć wycięcie paska w kształcie litery V na zewnątrz.
3. Włożyć każdy z pasków pomiędzy górne części dwóch ramek znajdujących się w części
gniazdowej lub wewnątrz kłębu zachowując minimalną odległość dwóch ramek pomiędzy paskami. Paski należy umieścić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do obu ich stron. Alternatywnie, paski można zawiesić za pomocą otworów w nacięciach w kształcie litery V za pomocą małej pinezki (lub wykałaczki albo wieszaka) przyczepionej do ramki.

W przypadku braku czerwi lub niskiej ich liczby, paski można usunąć po 6 tygodniach leczenia. W przypadku obecności czerwi paski należy pozostawić przez 10 tygodni i usunąć paski po zakończeniu leczenia. W przypadku, gdy paski są pokryte propolisem lub woskiem, w połowie okresu leczenia można delikatnie zadrapać paski za pomocą dłuta pasiecznego. Następnie paski należy umieścić w ulu ponownie oraz w razie potrzeby zmienić ich miejsce w celu uzgodnienia z powyższymi instrukcjami stosowania (w przypadku zmian dotyczących kłębu lub powierzchni czerwiu). Leczenie zaleca się stosować w przypadku braku obecności korpusu miodowego po ostatnim zbiorze miodu (późne lato/jesień) oraz przed rozpoczęciem produkcji miodu wiosną. W celu ustalenia najlepszego czasu leczenia zaleca się kontrolowanie poziomu zakażenia pasożytami.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Zalecane jest, aby nie używać produktu w czasie miodobrania, lecz po zakończeniu zbioru miodu. Pasków nie należy przecinać. Wszystkie kolonie w pasiece należy leczyć jednocześnie. Pasków nie należy używać ponownie. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu zostały zbadane wyłącznie w ulach z jednym gniazdem (należy dawkować 2 paski na ul/gniazdo). Nie zaleca się stosowania w ulach z liczbą gniazd większą niż jedno.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Poziom toksyczności amitrazu wzrasta w przypadku obecności soli miedzi oraz jej działanie lecznicze ulega obniżeniu w przypadku obecności butotlenku piperonylu. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych substancji z amitrazem. Jednoczesne stosowanie innego środka pasożytobójczego jest zabronione

Okres karencji:

miód: zero dni.

Okres ważności:

2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast, usunąć
wszelkie niezużyte produkty.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

VETO PHARMA, 12-14 avenue du Québec – ZA Courtabœuf, 91140 Villebon-sur-Yvette, FRANCJA, Tel.: +33 1 69 18 84 80, Faks: +33 1 69 28 12 93, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski:

2797. Kod ATCvet: QP53AD01. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza Rp.

 Pobierz kartę charakterystyki

Na stronie

Odwiedza nas 1511  gości oraz 0 użytkowników.

  • Użytkowników 27
  • Artykuły 50
Informacja o cookis

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności